FANDOM


Polityka Polski
Orzel zwycieski
Prawo i ustrój
Konstytucja WRP
Totalitaryzm oświecony
Organy władzy
Naczelnik Państwa
Przewodniczący Rady Najwyższej
Rada Najwyższa
Loża Ekspertów
Ministerstwa
Informacji
Dobrobytu
Wojny
Narodu
Spuścizny Narodowej
Słusznych Kroków
Urzędy
Najwyższa Izba Kontroli Totalnej
Główny Urząd Statystyki Totalnej
Polityka zagraniczna
Organizacja Narodów WRP
Rzeczpospolita Obojga Narodów

Konstytucja Wielkiej Rzeczypospolitej - zbiór najważniejszych praw, uchwalonych ku chwale Kraju, Narodu i Naczelnika Państwa. Nasza konstytucja jest ustawiona przez m.in. Ministerstwo Informacji i inne organizacje państwowe.

Konstytucja Wielkiej RzeczypospolitejEdytuj

PreambułaEdytuj

My, przedstawiciele Rodziny Narodów Wielkiej Rzeczypospolitej, posiadającej swą wielką i bohaterską historię, upamiętnioną wielkimi zwycięstwami polskiego oręża, z których najwspanialsze pod Grunwaldem było 15 lipca 1410, chociaż i Obrona Częstochowy niezła była, pamiętając o czasach, kiedy Naród uciskanym przez innych pozostając, pozbawiony był możliwości stanowienia o samym sobie, nie mógł wykonywać swojej misji dziejowej wobec innych narodów, optymistycznie spoglądamy w świetlaną przyszłość Państwa Polskiego pod wodzą Naczelnika Państwa, uchwalamy niniejszą Konstytucję, aby stała się niewzruszonym fundamentem szczęścia każdego obywatela.

Rozdział IEdytuj

Wielka Rzeczpospolita

Art. 1.
Wielka Rzeczpospolita jest państwem szczęśliwości społecznej.

Art. 2.
1) Dobrem najwyższym jest Państwo przekazywane z pokolenia na pokolenie.
2) Obowiązkiem każdego pokolenia jest umacnianie potęgi Wielkiej Rzeczypospolitej, rozszerzanie jej terytorium oraz przekazywanie osiągnięć Rodziny Narodów Wielkiej Rzeczypospolitej innym pokoleniom i narodom.

Art. 3.
1) Na czele Państwa stoi, jak sama nazwa wskazuje, Naczelnik Państwa.
2) Naczelnik Państwa odpowiedzialny jest przed Bogiem i historią za sprawowanie swego urzędu.

Art. 4.
Wielka Rzeczpospolita składa się z Macierzy, stanowiącej prapolskie ziemie leżące między rzekami Odrą i Nysą na zachodzie a Morzem Czarnym na wschodzie, falami Bałtyku na północy a wyspami Hellady na południu i z innych jednostek terytorialnych wchodzących w skład Państwa Polskiego.

Art. 5.
Ustrojem politycznym jest totalitaryzm oświecony.

Art. 6.
1) Gospodarka Wielkiej Rzeczypospolitej regulowana jest poprzez prawa wolnego rynku.
2) Państwo Polskie nie odbierze swym obywatelom w formie podatków więcej niż czwartą część ich dochodów.

Art. 7.
1) Flaga jest biało-czerwona (nie na odwrót).
2) Godłem Państwa jest Orzeł Zwycięski, którego wzór określa ustawa.
3) Hymnem jest pieśń "Jeszcze Polska nie zginęła" do melodii "Mazurka Dąbrowskiego", tempo allegro, forte fortissimo.
4) Stolicą Państwa jest Warszawa.

Art. 8.
1) Językiem urzędowym jest język polski.
2) W poszczególnych prowincjach, krajach, autonomiach i powiatach możliwe jest uznanie języka lokalnego za język urzędowy pomocniczy, nie dłużej jednak niż na okres przejściowy dwustu lat.

Art. 9.
1) Biedni nie mają dostępu do hipermarketów.
2) Podczas uroczystości publicznych i prywatnych muszą być obecni duchowni wszystkich głównych religii Wielkiej Rzeczypospolitej.
3) Kościoły, meczety, minarety, klasztory, zakony, synagogi, kapliczki wiejskie, polne i przydrożne oraz inne instytucje o charakterze wyznaniowym są wykorzystywane w celach sprawowania uroczystości i nie mogą być przyporządkowane jednemu tylko wyznaniu.
4) Urządzenia, o których mowa w art.9. ust.3. muszą być wypożyczane dla wyznawców innych religii w zależności od obchodzonego święta, ogłoszonego w Monitorze Ministerstwa Spuścizny Narodowej.

Art. 9a. [nowelizacja z roku 2044]
1) Żadna religia nie może stać w sprzeczności z wartościami wyznawanymi przez Wielką Rzeczpospolitą.
2) Państwo gwarantuje swobodę wyznania w ramach religii zarejestrowanych przez Ministerstwo Spuścizny Narodowej.
3) Wszystkie religie są równe. Żaden obrządek nie może obrażać innego.
4) Rada Najwyższa może ustanowić religię państwową pod warunkiem spełnienia wymogów z art. 9a. ust. 3.
5) Szczegóły określi dekret Naczelnika Państwa

Art. 10.
1) Podstawową formą własności jest własność prywatna.
2) Odejście od tej zasady może wynikać z ustawy.

Rozdział IIEdytuj

Naczelnik Państwa Polskiego

Art. 11.
Naczelnik Państwa jest najwyższą władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą w Państwie.

Art. 12.
Naczelnik w swym działaniu uwzględnia potrzeby obywateli Wielkiej Rzeczypospolitej oraz konieczność dziejową.

Art. 13.
W osobie Naczelnika Państwa skupia się potęga, honor i majestat Wielkiej Rzeczypospolitej.

Art. 14.
1) Naczelnik Państwa wybierany jest przez Radę Najwyższą na dwudziestopięcioletnią kadencję, liczoną od dnia zaprzysiężenia.
2) O ponowne sprawowanie kadencji Naczelnik Państwa może ubiegać się tylko raz.
3) Naczelnikiem Państwa może zostać każdy mieszkaniec Macierzy bez względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną i ulubioną drużynę piłkarską.
4) Procedura wyboru:
1. Wyboru dokonuje Rada Najwyższa spośród dwóch kandydatów; pierwszego zgłoszonego przez ustępującego Naczelnika oraz drugiego, zgłoszonego przez Naród w drodze referendum.
2. W przypadku niemożności wskazania kandydata przez ustępującego Naczelnika, prerogatywę tę wykonuje Przewodniczący Rady Najwyższej.
3. W przypadku niemożności wskazania kandydata przez Przewodniczącego Rady Najwyższej, Rada Najwyższa powołuje Tymczasowego Przewodniczącego, który będzie sprawował obowiązki do czasu objęcia urzędu przez nowego Naczelnika.
4. Wyboru dokonuje się w Trybie Natychmiastowym.
5. Dyskusja nad kandydaturami jest zabroniona.
6. Za wybranego uznaje się kandydata, który otrzymał co najmniej 2/3 głosów członków Rady Najwyższej.
7. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie osiągnął wymaganej większości głosów, głosowanie ponawia się po upływie nie mniej niż jednego i nie więcej niż trzech dni od ostatniego głosowania.
5) Wybrana osoba składa niniejszą przysięgę:
Ślubuję dążyć do wzmocnienia potęgi Wielkiej Rzeczypospolitej, zapewnienia jej obywatelom szczęścia oraz kierować się w swoim postępowaniu nakazami sumienia, o ile nie zagraża to wykonaniu założonych działań.
6) Tekst przysięgi można zakończyć słowami: Tak mi dopomóż Bóg.
7) Zamiast słowa Bóg można wypowiedzieć:
1. Allach.
2. Jahwe.
3. Zeus.
4. Lucyfer.
5. Belzebub.
6 Światowid.
7. Liczyrzepa.

Art. 15.
Naczelnik Państwa:
1) Czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i prawidłowym wykonywaniem ustaw.
2) Jest Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego.
3) Gwarantuje niepodzielność i trwałe powiększanie się Państwa.
4) Kocha Wielką Rzeczpospolitą jak bliźniego swego, a Macierz jak siebie samego.
5) Określa i realizuje politykę wewnętrzną i zagraniczną.
6) Reprezentuje Wielką Rzeczpospolitą w stosunkach z pozostałymi państwami.

Art. 16.
Naczelnik Państwa w celu realizacji swych funkcji wykonawczych:
1) Powołuje i odwołuje Ministrów Rządu bezpośrednio jemu podległych
2) Mianuje i odwołuje kadrę oficerską Wojska Polskiego.
3) Wydaje rozporządzenia, dyrektywy, decyzje i opinie.
4) Ogłasza stan wojenny.

Art. 17.
Naczelnik Państwa w celu realizacji funkcji ustawodawczych:
1) Uchwala i ogłasza ustawy i uchwały.
2) Wydaje i ogłasza dekrety.
3) Podpisuje umowy międzynarodowe.
4) Przemawia.
5) Wyraża zgodę na uchwalenie przez Radę Najwyższą decyzji i ustaw.
6) Wyraża zgodę na wejście aktów Rady Najwyższej w życie.
7) Bez zgody Naczelnika żaden akt Rady Najwyższej nie obowiązuje.

Art. 18.
Naczelnik Państwa w celu realizacji funkcji sądowniczych:
1) Jest najwyższym organem odwoławczym.
2) Dysponuje prawem łaski.
3) Może na wniosek składu sędziowskiego zasądzić karę śmierci.
4) Powołuje i odwołuje sędziów i ławników.

Rozdział IIIEdytuj

Siły Zbrojne Wielkiej Rzeczypospolitej

Art. 19.
Wojsko Polskie jest niezwyciężone.

Art. 20.
Wojsko Polskie:
1) Stoi na straży niepodległości i niezależności Państwa Polskiego.
2) Przekazuje innym narodom najbardziej szczytne i doskonałe osiągnięcia Wielkiej Rzeczypospolitej.
3) Zapewnia spokój i porządek wewnętrzny oraz światowy.
4) Jest całkowicie podporządkowane Naczelnikowi Państwa.

Art. 21.
Wojsko Polskie składa się z jednostek lądowych, morskich, powietrznych i kosmicznych.

Art. 21a
[nowelizacja z roku 2052]
Wszędzie tam, gdzie stanęła noga żołnierza Polskiego Korpusu Inwazyjnego, było jest i będzie Państwo Polskie.

Art. 22.
Służba w Wojsku Polskim jest w pełni zawodowa i stanowi zaszczyt dla pełniących służbę obywateli.

Rozdział IVEdytuj

Środki Łączności

Art. 23.
Podstawowymi środkami łączności są: Polnet, poczta elektroniczna, domofon, interkom, bramofon, videofon, radio, telewizja, prasa i sieci komputerowe oraz inne, o których mówi ustawa.
Art. 24.
Państwo Polskie zapewnia wszystkim równy i wolny dostęp do środków łączności.

Art. 25
1) Nadzór nad środkami łączności sprawują Ministerstwo Informacji i Ministerstwo Słusznych Kroków.
2) Ministerstwo Informacji nadzoruje środki łączności w zakresie wartości merytorycznych.
3) Ministerstwo Słusznych Kroków rozwija technologie komunikacyjne.

Art. 26.
Pobieranie jakichkolwiek opłat za korzystanie z Polnetu jest zabronione i karane z całą surowością.

Rozdział VEdytuj

Rada Najwyższa

Art. 27.
Rada Najwyższa składa się ze 100 Radców: Przewodniczącego Rady Najwyższej w liczbie jednego, Ministrów w liczbie sześciu, Loży Ekspertów w liczbie osiemdziesięciu i Szefów Sztabów wszystkich rodzajów sił zbrojnych Wielkiej Rzeczypospolitej w liczbie trzynastu.

Art. 28.
Funkcję Przewodniczącego pełni Naczelnik Państwa lub osoba przez niego wskazana.

Art. 29.
1) Rząd tworzą następujące ministerstwa: Ministerstwo Informacji, Ministerstwo Dobrobytu, Ministerstwo Wojny, Ministerstwo Narodu, Ministerstwo Spuścizny Narodowej, Ministerstwo Słusznych Kroków.
2) Ministrowie podlegają bezpośrednio i wyłącznie Naczelnikowi Państwa Polskiego lub Przewodniczącemu Rady Najwyższej, jeśli takowy został wskazany.

Art. 30.
Ministerstwo Informacji:
1) Chroni obywateli przed kłamstwem.
2) Tworzy korzystny i prawdziwy wizerunek Państwa.
3) Informuje o istotnych faktach.
4) Filtruje i kontroluje wszelkie informacje przepływające w sieci, w mediach lub w innych źródłach informacji.

Art. 31.
Ministerstwo Dobrobytu zapewnia rodzinom życie godne i szczęśliwe oraz stara się nie dopuścić do zbyt dużej nadwyżki budżetowej.

Art. 32.
Ministerstwo Wojny zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Państwa Polskiego.

Art. 33.
Ministerstwo Narodu:
1) Sprawia, iż każdy obywatel czuje się dobrze i wygodnie.
2) Troszczy się o wszystkie rodziny polskie, oraz te, które w wyniku działań zbrojnych lub zabiegów dyplomatycznych wkrótce staną się polskie.
3) Zapewnia powszechną i darmową edukację.
4) Minister Narodu kocha wszystkich obywateli jak własną żonę.
5) Jeżeli Ministrem jest kobieta, to kocha obywateli jak własnego męża.
6) Jeżeli Ministrem jest mężczyzna lub kobieta o orientacji homoseksualnej, to kocha obywateli jak własnego partnera.
7) Jeżeli Ministrem jest osoba samotna, to kocha obywateli jak najukochańszą osobę na świecie, przy czym składa oświadczenie w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania, kto jest tą osobą.

Art. 34.
Minister Narodu nie może w myśl art. 33 ust. 4-7 zdradzać obywateli lub działać na ich niekorzyść.

Art. 35.
Ministerstwo Spuścizny Narodowej chroni zabytki polskie w Macierzy i w pozostałych jednostkach terytorialnych składowych Rzeczypospolitej.

Art. 36.
Ministerstwo Słusznych Kroków:
1) zapewnia rozwój technologiczny, psychologiczny, militarny i każdy inny Wielkiej Rzeczypospolitej.
2) wspomaga państwowy proces decyzyjny.
3) ściśle współpracuje z Ministerstwem Informacji.

Rozdział VIEdytuj

Postanowienia Końcowe

Art. 37.
Nazwa 'Rzeczpospolita' w dokumentach oficjalnych może być poprzedzona następującymi określeniami:
1. Wielka.
2. Czwarta.
3. Wieczna.
4. Zwycięska.
5. Sprawiedliwa.
6. Najjaśniejsza.
7. Święta.

Art. 38.
Obywatelem Wielkiej Rzeczypospolitej zostać może każdy, kto bez względu na rasę, narodowość, wyznanie lub płeć urodził się na ziemiach administracyjnie podległych Państwu Polskiemu, bądź szczęśliwie znalazł się na nich w wyniku wojny, okupacji lub zabiegów dyplomatycznych.

Art. 39.
Wszelkie zmiany w Konstytucji zatwierdza na wniosek Rady Najwyższej lub własny - Naczelnik Państwa Polskiego.
Art. 40.
Kwestie nie regulowane konstytucyjnie podlegają odpowiednim ustawom bądź zdrowemu rozsądkowi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki